Product Discovery

Pierwszym krokiem, kluczowym  dla powodzenia projektu jest faza discovery. Na tym etapie tworzona jest spójna wizja projektu oraz określana ścieżka jego rozwoju.

Faza product discovery to przede wszystkim:

 • zrozumienie wizji i celów projektu;
 • przewidzenie rezultatów biznesowych;
 • określenie najistotniejszych funkcji;
 • stworzenie listy celów stawianych przed MVP.

Kluczem fazy product discovery jest zrozumienie celów projektu i jego wpływu na organizację. Dlatego już od samego początku przykładamy największą uwagę do dogłębnego poznania przestrzeni działania Twojego produktu. Wynikiem naszego sześcioetapowego procesu product discovery jest dokumentacja, która pozwala przejść bezpośrednio do fazy kick-off i realizacji projektu.

Etap I — Dopasowanie

Początek product discovery to czas na stworzenie jednolitego zespołu projektowego. Tworzenie koncepcji produktu to praca zespołowa multi kompetencyjnego zespołu.

Przepływ informacji i wspólne przejście całego procesu przez zespół gwarantuje stworzenie spójnej dokumentacji projektowej. Dzięki temu uwzględnione zostaną cele i priorytety każdego działu zaangażowanego w projekt.

Etap dopasowania to również moment:

 •  wypracowania form i sposobów komunikacji,
 • określenia stopnia zaangażowania poszczególnych osób,
 • stworzenia wstępnego harmonogramu prac.

Czas trwania etapu: 1 tydzień.
Wynik prac: Roadmapa Product Discovery, matryca wpływów i niepewności.

Etap II — Badania

Etap badań dotyczących product discovery może się różnić w zależności od aktualnej wiedzy firmy, branży i celów, jakie chcemy osiągnąć. Nasze podejście do tego procesu opiera się na połączeniu wewnętrznie zgromadzonej wiedzy i badań zewnętrznych.

Zespół odpowiedzialny za discovery nie ma na celu przeprowadzania badań w pełnym zakresie, lecz jedynie selekcję źródeł i analizę zebranych danych. W niektórych przypadkach, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, do zespołu stałego dołączamy specjalistyczny zespół badawczy.

Na etapie badań:

 • mapujemy strukturę problemów i  ich priorytety, 
 • określamy atrybuty użytkowników związane z realizacją celów,
 • tworzymy strukturę wartych analizy zachowań użytkowników.

Czas trwania etapu: 2-5 tygodni.
Wynik prac: Zestaw analiz użytkowników i środowiska, precyzyjnie określone OKR, dokumentacja wymagań biznesowych.

Etap III — Ideacja

Proces ideacji jest pierwszym krokiem na ścieżce product discovery do znalezienia rozwiązań. W ramach tego etapu przeprowadzamy ćwiczenia, których celem jest stworzenie pomysłów na rozwiązanie wcześniej opisanych problemów. Podczas analizy idei wracamy do utworzonego już impact mappingu i zastanawiamy się, jakie mogą być rozwiązania, które stworzą wynik dla naszych klientów. 

Celem tego etapu jest zidentyfikowanie i stopniowe wypełnianie listy rozwiązań poprzez ustrukturyzowaną ideację. Ważne jest zaangażowanie różnych osób w proces, aby uniknąć uprzedzeń i kierunkowego myślenia. 

Proces ideacji składa się z 6 etapów: frame, explore, diverge, stretch, refine i review. Tak stworzony proces pozwala w łatwy sposób stwierdzić, na jakim etapie aktualnie się znajdujemy i czego potrzeba do ukończenia ideacji.

Ideacja to przede wszystkim:

 • warsztaty i ponad 90 ćwiczeń wspierających rozwijanie pomysłów i idei,
 • proces kreowania.

Czas trwania etapu: 2-3 tygodnie.
Wynik prac: Dokumentacja wymagań biznesowych (BRD).

Etap IV — Kreacja

Etap kreacji to czas na ścieżce product discovery, kiedy pomysły na rozwiązania problemów biznesowych są strukturyzowane i opisywane w sposób obrazujące funkcje aplikacji. Następnie są one opisywane w formie canvas, które finalnie tworzą obraz kompletnej aplikacji.

Najważniejszym celem tego etapu jest przełożenie listy rozwiązań na kanwę funkcji i zastosowań gotowego produktu. Dzieje się to za pośrednictwem szeregu eksperymentów i ćwiczeń, dzięki którym opisane funkcje umieszczamy na tablicy impact mappingu.

Podczas etapu kreacji:

 • pracujemy kreatywnie podczas eksperymentów i ćwiczeń,
 • znajdujemy funkcje, ich oddziaływanie i określamy oczekiwane rezultaty,
 • tworzymy canvas funkcji i oczekiwanych wyników.

Czas trwania etapu: 1-2 tygodnie.
Wynik prac: Canvas aplikacji, Impact Map.

Etap V — Walidacja

Wszystkie stworzone koncepcje, rozwiązania i funkcje wymagają sprawdzenia pod kątem oczekiwań biznesowych. Na tym etapie angażujemy szersze grono ekspertów, które sprawdza i konfrontuje dotychczasową koncepcję. Dzięki temu zyskujemy pewność, że stworzona aplikacja będzie najlepszą dostępną wersją.

Etap walidacji przeplata się z etapem kreacji. Na podstawie opisanych uwag i wskazówek następuje powrót i ponowna kreacja. Po kilku takich iteracjach jesteśmy gotowi do przedstawienia gotowego opisu funkcjonalnego.

Walidacja to:

 • zaangażowanie szerszego grona osób z różnych przestrzeni biznesowo-technicznych,
 • poddanie pomysłów próbie i konfrontacja z oczekiwaniami,
 • powrót do etapu kreacji i tworzenie dokumentacji funkcjonalnej.

Czas trwania etapu: 1-2 tygodnie.
Wynik prac: Dokumentacja wymagań funkcjonalnych (FRD).

Etap VI — Doskonalenie

Etap doskonalenia to ostatni szlif na ścieżce product discovery. W tym czasie uwaga skupiona  jest na priorytetyzacji zadań i rozłożeniu nacisków do wykonania poszczególnych funkcji. 

Podsumowaniem etapu doskonalenia jest zakres z podziałem na priorytety, najważniejsze funkcje, etapy ich tworzenia i implementacji, a nawet backlog MVP. Dzięki temu produkt jest gotowy do fazy Kick-off, która rozpoczyna proces tworzenia aplikacji.

Doskonalenie to:

 • określenie i ustalenie finalnego kształtu funkcji,
 • zdefiniowanie priorytetów i punktów nacisku,
 • MVP i opis kolejnych faz projektu,
 • stworzenie backlogu.

Czas trwania etapu: 1 tydzień.
Wynik prac: Dokumentacja projektowa.

Co zrobić dalej?

Porozmawiajmy o Twoim projekcie.