Akcjonariat

Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje

Opublikowano 2021-07-21

Firma i adres spółki: Escola S.A., ul. Chłodna 22A, lok. 14, 00-891 Warszawa.
Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut: 101/2021, 27.05.2021 r.
Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 22.06.2021 r.
Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 27.586,00 zł. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż 275.860 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Cena emisyjna akcji: 14,50 zł.
Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: prawo poboru zostało wyłączone. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki nieuiszczenia należnych wpłat: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest wyłącznie Spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od złożenia zapisu. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu.
Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 27.07.2021 r. - 9.08.2021 r.
Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 22.12.2021 r.
Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji; przydział nastąpi wg uznania Zarządu.
Nie występują subemitenci.

MSiG nr 138 (6283) z 20.07.2021
Poz. 46542 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Opublikowano 2021-05-28

Zarząd Escola S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę 1600, w siedzibie Spółki przy ul. Chłodnej 22A lok. 14, 00-891 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A, B, C oraz D na akcje na okaziciela.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B, C, D oraz E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji w depozycie papierów wartościowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Proponowana zmiana § 3 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.456,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 125.456 (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jednego złotego) każda, w tym:
1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (stu tysięcy złotych);
2) 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 8.000,00 zł (ośmiu tysięcy złotych);
3) 7.456 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 7.456,00 zł (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych);
4) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)”.

- proponowana treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 125.457,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) i nie więcej niż 153.042,00 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż 1.254.570 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt) i nie więcej niż 1.530.420 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (stu tysięcy złotych);
2) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 8.000,00 zł (ośmiu tysięcy złotych);
3) 74.560 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 7.456,00 zł (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych);
4) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);
5) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 275.860 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 27.586,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych)”.
 Proponowana zmiana § 4 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:
1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu.
3. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 osób. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki w drodze uchwały.
7. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.


- proponowana treść:
1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu.
4. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
5. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki w drodze uchwały.
9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
10. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.
 MSiG nr 101 (6246) z 27.05.2021
Poz. 34088 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Uzupełnienie danych Akcjonariuszy w związku z dematerializacją akcji

Opublikowano 2021-02-19

W związku z planowanym zakończeniem procesu dematerializacji akcji prosimy o uzupełnienie ankiety w zakresie danych akcjonariusza do dnia 25.02.2021 r. Ankieta obejmuje prośbę o podanie danych w zakresie: Imię i nazwisko, e-mail, PESEL lub zagraniczny odpowiednik, numer dowodu osobistego lub zagraniczny odpowiednik, adres zamieszkania: ulica, numer, kod pocztowy, kraj, miasto oraz numer rachunku bankowego. Konieczność uzupełnienia odnośnych danych wynika z systemu domu maklerskiego z którego usług korzysta Spółka.

Wobec powyższego, prosimy o wypełnienie ankiety do końca dnia 25 lutego 2021 r.. Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem: https://forms.gle/HQ3d3ub1w3tz56LX9

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Opublikowano 2020-12-15

KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r. [BMSiG-58034/2020]

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00, lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest 5 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy. Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

MSiG nr 244 (2020) z 15.12.2020,
Poz. 71643 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Opublikowano 2020-11-27

KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r. [BMSiG-58032/2020]

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00, lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest 4 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy. Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

MSiG nr 232 (2020) z 27.11.2020, Poz. 66451 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Opublikowano 2020-11-10

KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r. [BMSiG-58028/2020]

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00, lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest 3 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy. Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

MSiG nr 220 (2020) z 10.11.2020, Poz. 61901 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Opublikowano 2020-10-23

KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r. [BMSiG-58025/2020]

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00, lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest 2 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy. Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
 

MSiG nr 208 (6098) z 23.10.2020, Poz. 57249 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Opublikowano 2020-09-30

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00 lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy.

Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

MSiG nr 191 (6081) z 30.09.2020, Poz. 505451.
https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

ESCOLA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r.

Z poważaniem,
Zarząd ESCOLA S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Opublikowano 2020-07-20

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 sierpnia 2020 r., godz. 12.00.
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 • Podjęcie uchwały w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
  • przeznaczenia zysku za 2019 rok;
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2019 rok;
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2019 rok;
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 • Zamknięcie Zgromadzenia.
   

Zarząd informuje, iż do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

 

Z poważaniem,
Zarząd ESCOLA S.A.