Shareholding

balls

Szanowny Akcjonariuszu Escola S.A.,

Zbliża się debiut Twojej Spółki na NewConnect. To dla nas również bardzo ważny czas :) Realizujemy zapowiadany kolejny etap rozwoju, dzięki któremu Twoje akcje nabiorą wartości spółki giełdowej!

Dziękujemy za Twoje zaufanie i zakup akcji spółki Escola S.A. na etapie crowdfundingu - dobry ruch! Teraz pora na dwa kolejne: założenie konta w biurze maklerskim i podanie go w poniższej Ankiecie Akcjonariusza.

Zgodnie z planowanymi działaniami i przekazanymi już informacjami, spółka Escola S.A. ("Spółka") zamierza podjąć działania mające na celu rejestrację akcji Spółki w Depozycie Papierów Wartościowych oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety, a w niej przesłanie informacji o Twoim rachunku maklerskim (numer rachunku wraz z instytucją, która prowadzi rachunek) na potrzeby rejestracji Twoich akcji spółki Escola S.A. w Depozycie Papierów Wartościowych.

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Twojej dyspozycji. Z uwagi na znaczną liczbę naszych Szanownych Akcjonariuszy, bylibyśmy zobowiązani za przesyłanie ewentualnych pytań w drodze korespondencji e-mail, na adres: akcjonariat@escola.pl - dziękujemy.

Pozdrawiamy serdecznie,
Zespół ESCOLA S.A.

Pytania? Odpowiadamy:

Dlaczego prosimy Cię o dane i wypełnienie ankiety

Robimy to w trosce o zapisanie Twoich akcji na Twoim rachunku maklerskim. Obecnie nie posiadamy danych Twojego rachunku, a jest to informacja konieczna do przypisania akcji w dniu debiutu Escola S.A. na NewConnect. Dane z ankiety pozwolą nam na sprawne zapisanie Twoich akcji. Dziękujemy.

Kiedy spodziewany jest debiut spółki na New Connect

Robimy wszystko, aby Escola zadebiutowała w pierwszej połowie 2022 roku, przełom I-II kwartału. Nie na wszystko mamy wpływ, ale dokładamy wszelkich starań, aby ten ważny etap rozwoju nastąpił jak najszybciej. Jednym z elementów przygotowań do debiutu jest zapis Twoich akcji na Twoim rachunku maklerskim. Debiut będzie też nowym rozdziałem długiej historii Escoli, towarzysz nam w niej dalej! Zapowiedzi debiutu będziemy podawać na naszej stronie escola.pl - odwiedzaj nas i nasze kanały social media. Dziękujemy, że jesteś z nami.

Nie mam rachunku w biurze maklerskim. Co teraz?

Aby móc dokonywać operacji na akcjach spółek, warunkiem jest posiadanie swojego rachunku w domu maklerskim. To na nim zostaną zapisane akcje, potem będziesz mógł je sprzedawać, kupować nowe lub po prostu trzymać do czasu, gdy uznasz, że wystarczająco wzrosła ich wartość. Założenie rachunku przypomina założenie rachunku bankowego i kolejny, bardzo ważny etap Twojego rozwoju z Escolą! Cieszymy się, że możemy Cię prosić o jego założenie, to dowód naszego wspólnego rozwoju i realizowanie zapowiadanych celów.

Gdzie i jak mogę założyć biuro maklerskie?

W Polsce działa kilkadziesiąt biur maklerskich, większość banków ma też w swojej ofercie usługę biura maklerskiego. Dlatego może dobrym pomysłem będzie, jeśli sprawdzisz w swoim banku, czy to możliwe. Decyzję pozostawiamy Tobie, jakie biuro maklerskie wybrać. Przed założeniem rachunku zapoznaj się dokładnie z warunkami świadczenia usług przez biuro maklerskie. To będzie nowy dom dla Twoich akcji Escoli, a my zrobimy wszystko, aby mieszkały w nim jak najdłużej!

Co się stanie, jeśli nie wyślę ankiety?

W takiej sytuacji nie będziesz mógł zarządzać swoimi akcjami Escoli, obserwować na swoim koncie, jak zmienia się wartość Twojego portfela inwestycyjnego. Akcje nie zostaną sierotami, ale czy chciałbyś być na ich miejscu? Zadbaj o ich nowy dobry dom, wskaż, na jaki rachunek biura maklerskiego mamy je zapisać. Poświęć czas na założenie konta, a następnie wypełnij ankietę w minutę - rozwijajmy się wspólnie dalej!

Mam już konto w biurze maklerskim, czy też muszę wypełniać ankietę?

To wspaniale, jeśli posiadasz już rachunek w biurze maklerskim! Aby Twoje akcje Escoli trafiły na niego, musimy go znać. Dlatego wypełnij ankietę, a my zadbamy o Wasze spotkanie :)

Wypełnij Ankietę Akcjonariusza Escola S.A.

Zajmie Ci to ok. 1 minutę - to tylko 5 punktów.

Przy wypełnianiu ankiety poprosimy Cię o nr rachunku maklerskiego. Zadbaj o swoje akcje i rozwijaj się z nami!
Tokeny dające dostęp do ankiety wyślemy do obecnych Akcjonariuszy na adres e-mail podany podczas zakupu akcji. Prosimy sprawdzać swoją skrzynkę.

Dziękujemy,
Twoja Spółka - Escola S.A

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r.

Published 2022-06-03

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2022 r., godz. 10.30. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego:
   1. Spółki za 2021 rok,
   2. Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2021 rok;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności:
   1. Spółki za 2021 rok,
   2. Grupy Kapitałowej ESCOLA S.A. za 2021 rok;
  3. przeznaczenia zysku za 2021 rok;
  4. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2021 rok;
  5. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2021 rok;
  6. zmiany uchwały z dnia 4 lutego 2022 r., w sprawie wprowadzenia w Spółce programu opcyjnego (ESOP) oraz ustalenia jego zasad;
  7. zmiany Statutu Spółki;
  8. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 5. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. podaje się do wiadomości projekt zmian w zakresie art. 3 i art. 3a Statutu Spółki:

 

W zakresie art. 3 poprzez dodanie po ust. 1 nowego ust. 2 w następującym brzmieniu:

„2. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).”

 

W zakresie art. 3a, poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia ust. 1:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 11 lutego 2022 r. (kapitał docelowy).”

 

na proponowane brzmienie art. 3a ust. 1:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do 11 lutego 2025 r. (kapitał docelowy). W ramach podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne.”

 

MSiG nr 107 (6506) z 3 czerwca 2022 r.
Poz. 30030 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Opublikowano 03-06-2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Published 2022-01-05

Zarząd Escola Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 22A/14, 00-891 Warszawa, nr KRS 0000672215, zwołuje na dzień 4 lutego 2022 r., o godzinie 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcia porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  • zmiany podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
  • odwołania Członka Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej,
  • wprowadzenia w Spółce programu opcyjnego (ESOP) oraz ustalenia jego zasad.
 5. Zamknięcie Zgromadzenia.

MSiG nr 3 (6402) z 5.01.2022
Poz. 529 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Ogłoszenie wzywające do zapisywania się na akcje

Published 2021-07-21

Firma i adres spółki: Escola S.A., ul. Chłodna 22A, lok. 14, 00-891 Warszawa.
Numer i data Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym ogłoszono statut: 101/2021, 27.05.2021 r.
Data powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego: 22.06.2021 r.
Suma, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony: nie więcej niż 27.586,00 zł. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji: nie więcej niż 275.860 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Cena emisyjna akcji: 14,50 zł.
Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom: prawo poboru zostało wyłączone. Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki nieuiszczenia należnych wpłat: Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów jest wyłącznie Spółka. Wpłaty w wysokości iloczynu liczby akcji objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać na rachunek Spółki najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od złożenia zapisu. Brak wpłaty powoduje bezskuteczność zapisu.
Termin, w którym subskrybenci mogą dokonywać zapisów na akcje: 27.07.2021 r. - 9.08.2021 r.
Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: 22.12.2021 r.
Termin ogłoszenia przydziału akcji: do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji; przydział nastąpi wg uznania Zarządu.
Nie występują subemitenci.

MSiG nr 138 (6283) z 20.07.2021
Poz. 46542 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Published 2021-05-28

Zarząd Escola S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje na dzień 22 czerwca 2021 roku, na godzinę 1600, w siedzibie Spółki przy ul. Chłodnej 22A lok. 14, 00-891 Warszawa, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii A, B, C oraz D na akcje na okaziciela.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B, C, D oraz E oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację wszystkich akcji w depozycie papierów wartościowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
11. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Proponowana zmiana § 3 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.456,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 125.456 (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł (jednego złotego) każda, w tym:
1) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (stu tysięcy złotych);
2) 8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 8.000,00 zł (ośmiu tysięcy złotych);
3) 7.456 (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C, o łącznej wartości nominalnej 7.456,00 zł (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych);
4) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)”.

- proponowana treść:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 125.457,00 (sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) i nie więcej niż 153.042,00 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa złote) i dzieli się na nie mniej niż 1.254.570 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt) i nie więcej niż 1.530.420 (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (stu tysięcy złotych);
2) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 8.000,00 zł (ośmiu tysięcy złotych);
3) 74.560 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 7.456,00 zł (siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych);
4) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych);
5) nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 275.860 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 27.586,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych)”.
 Proponowana zmiana § 4 Statutu Spółki:

- dotychczasowa treść:
1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu.
3. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 osób. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki w drodze uchwały.
7. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.


- proponowana treść:
1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 lat.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu.
4. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
5. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki w drodze uchwały.
9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach.
10. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.
 MSiG nr 101 (6246) z 27.05.2021
Poz. 34088 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Uzupełnienie danych Akcjonariuszy w związku z dematerializacją akcji

Published 2021-02-19

W związku z planowanym zakończeniem procesu dematerializacji akcji prosimy o uzupełnienie ankiety w zakresie danych akcjonariusza do dnia 25.02.2021 r. Ankieta obejmuje prośbę o podanie danych w zakresie: Imię i nazwisko, e-mail, PESEL lub zagraniczny odpowiednik, numer dowodu osobistego lub zagraniczny odpowiednik, adres zamieszkania: ulica, numer, kod pocztowy, kraj, miasto oraz numer rachunku bankowego. Konieczność uzupełnienia odnośnych danych wynika z systemu domu maklerskiego z którego usług korzysta Spółka.

Wobec powyższego, prosimy o wypełnienie ankiety do końca dnia 25 lutego 2021 r.. Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem: https://forms.gle/HQ3d3ub1w3tz56LX9

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Published 2020-12-15

KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r. [BMSiG-58034/2020]

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00, lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest 5 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy. Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

MSiG nr 244 (2020) z 15.12.2020,
Poz. 71643 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Published 2020-11-27

KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r. [BMSiG-58032/2020]

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00, lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest 4 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy. Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

MSiG nr 232 (2020) z 27.11.2020, Poz. 66451 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Published 2020-11-10

KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r. [BMSiG-58028/2020]

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00, lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest 3 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy. Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

MSiG nr 220 (2020) z 10.11.2020, Poz. 61901 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Published 2020-10-23

KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r. [BMSiG-58025/2020]

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00, lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym. Niniejsze wezwanie jest 2 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy. Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.
 

MSiG nr 208 (6098) z 23.10.2020, Poz. 57249 https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Published 2020-09-30

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie (00-891), ul. Chłodna 22a/14, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10:00-15:00 lub wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym.

Niniejsze wezwanie jest 1 z 5 wymaganych przepisami przywołanej ustawy.

Informacja o wezwaniu udostępniona jest także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

MSiG nr 191 (6081) z 30.09.2020, Poz. 505451.
https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

ESCOLA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000672215. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2017 r.

Z poważaniem,
Zarząd ESCOLA S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Published 2020-07-20

Zarząd ESCOLA S.A. z siedzibą: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 sierpnia 2020 r., godz. 12.00.
 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad;
 • Podjęcie uchwały w sprawach:
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok;
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok;
  • przeznaczenia zysku za 2019 rok;
  • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2019 rok;
  • udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2019 rok;
  • wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 • Zamknięcie Zgromadzenia.
   

Zarząd informuje, iż do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

 

Z poważaniem,
Zarząd ESCOLA S.A.